ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI

WEB LIÊN KẾT

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_0634.jpg IMG_2835.jpg IMG_24951.jpg Picture_121.jpg IMG_2794.jpg Picture_093.jpg IMG_5915.jpg Hat_cho_cho_nguoi_o_lai_va_hat_voi_dong_song.swf NHUNG_DIEU_THAY_CHUA_KE.swf Cho_anh_gom_la_mua_thu_lai__.mp3 Buoi_sang_tot_lanh1.swf Chao_nam_hoc_moi_201220131.swf Loi_chuc_1.swf SAM_3449.jpg Anh_dep.jpg E29b198261a7c97599d2c2555b495ebb.gif SAM_3214.jpg DSC02644.jpg IMG_9730_copy_copy.jpg IMG_3693.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  BÁO MỚI

  Sắp xếp dữ liệu

  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2010-2011, KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI ! NĂM HỌC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC .

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trọng Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:09' 18-05-2011
  Dung lượng: 217.0 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  Gợi ý một bài soạn minh hoạ giờ HĐNGLL

  N?I DUNG H?C T?P V LM THEO T?M GUONG D?O D?C H? CH MINH TRONG MễN HĐNGLL
  Chủ điểm tháng 9 - Lớp 8
  Ph¸t huy truyÒn thèng cña líp cña tr­êng

  I. Môc tiªu
  - HiÓu ®­îc truyÒn thèng cña líp vµ cña tr­êng sau 2 n¨m häc tËp vµ rÌn luyÖn.
  - BiÕt tr©n träng truyÒn thèng rÌn luyÖn ®¹o ®øc theo g­¬ng B¸c Hå.
  - BiÕt x©y dùng kÕ ho¹ch phÊn ®Êu cña c¸ nh©n , cña líp ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña tr­êng cña líp.
  - BiÕt c¸ch x©y dùng ,g×n gi÷, b¶o vÖvµ ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña líp cña tr­êng.
  - Tù hµo vÒ c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp cña líp cña tr­êng.
  II.C¸c néi dung vµ møc ®é tÝch hîp
  - Truyền thống rèn luyện đạo đức theo gương Bác Hồ : Cần , kiệm, giản dị, khiêm tốn, ý chí vượt khó vươn lên, đoàn kết.
  - Mức độ : Liên hệ
  III. Các PP/KTDH tích cực có thể sử dụng
  - X©y dùng b¶n ®å t­ duy
  - Th¶o luËn
  - BiÓu ®¹t s¸ng t¹o
  - Hái vµ tr¶ lêi
  IV. Tài liệu và phương tiện
  - Nh÷ng t­ liÖu vÒ truyÒn thèng nhµ tr­êng mµ HS cÇn häc tËp , g×n gi÷ vµ ph¸t huy
  - Mét sè c©u hái th¶o luËn
  - C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ
  - GiÊy A0, bót, phiÕu häc tËp, hå d¸n
  V. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng
  1. Kh¸m ph¸
  - X©y dùng b¶n ®å t­ duy:
  +Ng­êi ®iÒu khiÓn treo 2 giÊy A0
  1 truyÒn thèng cña tr­êng, 1 truyÒn thèng cña líp ghi vµo t©m ®iÓm
  + Ph¸t phiÕu cho 2 nhãm HS theo 2 mÇu 1 nhãm HS viÕt tªn c¸c truyÒn thèng, 1 nhãm viÕt tªn truyÒn thèng cña líp.
  + HS lªn d¸n c¸c phiÕu ®· ghi vµo t©m ®iÓm
  + Ng­êi ®iÒu khiÓn cho ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn ®äc vµ Bæ sung.
  2. KÕt nèi
  Hoạt động 1: Thảo luận nhómvề truyền thống của lớp của trường
  Hoạt động 2: Báo cáo kết quả thảo luận trước lớp Câu hỏi chung cho cả lớp thảo luận :
  - Theo bạn ,HS chúng ta phải làm thế nào để giữ gìn , phát huy được những truyền thống tốt đẹp của trường của lớp? ( cần nêu rõ các ý tưởng và biện pháp)
  - Để học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ , bạn phải làm gì?
  Hoạt động 3 : Văn nghệ cần đa dạng về hình thức và nội dung.
  3. Thùc hµnh /luyÖn tËp
  - Ho¹t ®éng 4 : X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t huy truyÒn thèng cña líp, cña tr­êng
  + C¸c tæ th¶o luËn ®Ò ra kÕ ho¹ch cña tæ
  + C¸c tæ treo kÕt qu¶ vµ ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña tæ nhãm kh¸c bæ sung.
  + Ng­êi ®iÒu khiÓn mêi GVCN nhËn xÐt
  4. VËn dông
  - GV yªu cÇu :
  + Mçi HS vÒ nhµ suy nghÜ vÒ b¶n kÕ ho¹ch cña tæ m×nh.
  + HS x©y dùng kÕ ho¹ch c¸ nh©n tuú thuéc vµo ®iÓm m¹nh vµ kh¶ n¨ng cña b¶n th©n ( VD kh¶ n¨ng häc to¸n,ngo¹i ng÷,v¨n nghÖ..) phÊn ®Êu häc tËp ,rÌn luyÖn ph¸t huy ®iÓm m¹nh®ã gãp phÇn XD, g×n gi÷ ,ph¸t huy c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp cña tr­êng cña líp.
  Tư liệu : Một số câu hỏi tham khảo cho hoạt động 1
  - B¹n h·y nªu c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ tr­êng mµ b¹n thÊy cÇn ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy?.
  - B¹n h·y kÓ chuyÖn vÒ mét g­¬ng tèt trong tr­êng hoÆc trong líp mµ b¹n thÊy cÇn ph¶i häc tËp?
  - Theo b¹n , do ®©u mµ tr­êng ta cã ®­îc nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp ®ã?.
  - B¹n ®· thùc hiÖn 5 lêi d¹y cña B¸c Hå nh­ thÕ nµo ? §iÒu nµo b¹n ®· lµm ®­îc? §iÒu nµo ch­a lµm ®­îc ? V× sao?
  . Một số lưu ý
  - Câu hỏi động não phải là câu hỏi tạo ra một số cách trả lời khác nhau.
  - GV chú ý HS phát biểu ngắn gọn.
  - GV không nên đánh giá, phê phán trong khi HS phát biểu.
  Khai thác kiến thức qua hệ thống câu hỏi
  - HS có thể trả lời về các biểu hiện khác nhau, mỗi em trả lời 1 hoặc 2 biểu hiện.
  - GV ghi tất cả các ý kiến lên bảng, trừ những ý kiến trùng lặp.
  - GV phân loại ý kiến, kết luận về các biểu hiện đúng.
  - GV khen ngợi những ý kiến đúng, không chê bai những ý kiến chưa đúng.
  THỰC HÀNH LÀM VIỆC NHÓM
  - GV giao nhiệm vụ:
  + Nhóm 1, 2: Mỗi nhóm chọn 2 chủ đề trong đó có thể sử dụng phương pháp Nghiên cứu trường hợp điển hình.
  + Nhóm 3, 4: Mỗi nhóm chọn 2 chủ đề có thể sử dụng phương pháp động não.
  + Yêu cầu: Nêu cách thực hiện phương pháp và ví dụ minh họa.
  - Các nhóm thảo luận, lớp góp ý, bổ sung.
  - GV kết luận.
  . Thảo luận nhóm
  Cách thực hiện
  - GV nêu chủ đề thảo luận.
  - Chia nhóm, giao nhiệm vụ cho HS, quy định thời gian và phân công vị trí của các nhóm.
  - Các nhóm thảo luận.
  - Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác quan sát, lắng nghe và cho ý kiến.
  - GV tổng kết và nhận xét.
  M?t s? luu ý khi tổ chức hoạt động nhóm
  - Thông thường, mỗi nhóm nên có khoảng 8 - 10 HS.
  - Nhiệm vụ thảo luận của các nhóm có thể độc lập hoặc trùng nhau.
  - Cần quy định rõ thời gian thảo luận nhóm và thời gian trình bày kết quả thảo luận của mỗi nhóm.
  - Trong khi các nhóm thảo luận, GV cần đến từng nhóm để quan sát, lắng nghe, gợi ý hoặc giúp đỡ khi cần thiết.
  4. Liên hệ

  - Làm cho nội dung bài học gắn với thực tế đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu giáo dục “học đi đôi với hành”.
  - Tạo điều kiện cho HS được bộc lộ thái độ, tình cảm, ý kiến và cách làm của mình.
  Cách thực hiện
  - Trong bài dạy có nội dung tích hợp ở mức độ liên hệ, GV có thể yêu cầu HS liên hệ về tấm gương tôn trọng kỉ luật, tấm gương tiết kiệm, tấm gương giữ chữ tín, tấm gương tôn trọng pháp luật,... của Bác Hồ.
  - GV có thể yêu cầu HS tự liên hệ bản thân mình.
   
  Gửi ý kiến

  TRANG THÔNG TIN – THƯ VIỆN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚC THỌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN – PHÚC THỌ ĐIỆN THOẠI: 0433640858